1 Uruchamianie

 

Od wersji aplikacja wykorzystuje warstwy „stałe”  oznaczone symbolami COLOR_* i TEXT_* które muszą być obecne w rysunku pod własnymi stałymi nazwami oraz warstwy „robocze” o symbolach  1 -  9 które można dowiązać do dowolnych warstw istniejących w rysunku. Informacje o  dowiązaniach są przechowywane w każdym rysunku utworzonym przez aplikację w wersji 2.5 lub późniejszej.

W przypadku otwarcia innego rysunku automatycznie otworzy się poniższe okno.

Znak zapytania pomiędzy symbolem a rzeczywistą nazwą warstwy informuje że warstwy o danej nazwie nie ma w rysunku.

Przycisk DOMYŚLNE tworzy domyślną strukturę warstw  nadając im nazwy kolory i typy linii domyślne dla RFD.

Przycisk Z PLIKU tworzy i dowiązuje warstwy na podstawie informacji z pliku RFD_DEF (patrz: [BAZA]-[USTAWIENIA]-[PARAMETRY]-[PLIK MEMO]. Po instalacji w pliku zapisane są ustawienia warstw domyślne dla wersji RFD wcześniejszych niż 2.5 ale użytkownik może zapisać tu własne ustawienia.  

2 DDS

W Aplikacji do konfigurowania warstw służy okno wywoływane poleceniem DDS. Rysunek poniżej przedstawia wygląd okna po otwarciu rysunku prototypowego 25_rfd.dwt. Użytkownik może dowolnie zmieniać nazwy warstw przypisanych do predefiniowanych warstw 1-9. Warstwy stałe COLOR_* i TEXT_* muszą być zawsze obecne w rysunku pod swoją nazwą natomiast warstwy predefiniowane  1-9 mogą być przypisywane do dowolnie wybranej/utworzonej grupy warstw. W rysunku można utworzyć kilka grup warstw i przełączać się między nimi w razie potrzeby.

Działania

W pola MA BYĆ 1-9 wpisujemy nazwy warstw.

Przycisk WPISZ DOMYŚLNE wpisuje domyślne nazwy warstw w pola MA BYĆ 1-9.

Przycisk UTWÓRZ STAŁE tworzy w rysunku warstwy stałe RFD COLOR_* i TEXT_*. Jeżeli warstwa o podanej nazwie już istnieje jej kolor i typ linii zostaje zmieniony na domyślny.  RFD zostaje ustawione do pracy na warstwach wybranych w oknie.

Przycisk UTWÓRZ tworzy warstwy 1-9 o podanych nazwach nadając im kolory i typy linii domyślne dla RFD. Jeżeli warstwa o podanej nazwie już istnieje jej kolor i typ linii zostaje zmieniony na domyślny. RFD zostaje ustawione do pracy na warstwach wybranych w oknie.

Przycisk ZMIEŃ RFD zostaje ustawione do pracy na warstwach wybranych w oknie. Jeżeli warstwa o podanej nazwie nie istnieje to zostaje ona utworzona z kolorem i typem linii domyślnym dla RFD.

Przycisk WCZYTAJ tworzy i przypisuje do RFD warstwy na podstawie informacji z pliku RFD_DEF (patrz: [BAZA]-[USTAWIENIA]-[PARAMETRY]-[PLIK MEMO].

Przycisk CANCEL zamyka okno.

Przycisk HELP otwiera stronę WWW z tekstem pomocy.

Procedury

Aby zmienić układ warstw po otwarciu rysunku prototypowego rfd.dwt. W pola MA BYĆ 1-9 wpisujemy nowe  nazwy warstw. Klikamy przycisk ZMIEŃ.

Aby umożliwić pracę aplikacji na nowym rysunku lub na rysunku wykonanym w innym standardzie możemy:

- Kliknąć przycisk UTWÓRZ STAŁE Ponownie otworzyć okno i kliknąć przycisk WPISZ DOMYŚLNE a następnie przycisk UTWÓRZ.

- Kliknąć przycisk UTWÓRZ STAŁE Ponownie otworzyć okno i w pola MA BYĆ 1-9 wpisać nowe  nazwy warstw, a następnie kliknąć  UTWÓRZ.

- Odtworzyć zdefiniowany wcześniej układ warstw klikamy WCZYTAJ

Aby przestawić aplikację na pracę na innej grupie warstw. W pola MA BYĆ 1-9 wpisujemy  nazwy warstw. Klikamy przycisk ZMIEŃ.

 

Uwaga

Kolory i typy linii przypisane do poszczególnych warstw można dowolnie zmieniać za pomocą odpowiednich komend AutoCAD –a. W przypadku warstw stałych COLOR_* i TEXT_* będzie to skutkowało zmianą wyglądu bloków opisu wstawionych do rysunku przez RFD.

3 Organizacja warstw

W Aplikacji zrezygnowano z nazywania warstw w sposób opisowy, jak również z podziału na elementy konstrukcyjne. Rysunek prototypowy zawiera warstwy ponumerowanych od 0 do 9.  

 

warstwa 0

warstwa linii cienkich

warstwa 1

warstwa linii konstrukcyjnych

warstwa 2

warstwa linii ukrytych (kreskowych)

warstwa 3

warstwa opisów tekstowych

warstwa 4

warstwa linii osiowych

warstwa 5

warstwa wymiarowa

warstwa 5_2

warstwa opisu pozycji

warstwa 5_3

warstwa symboli spoin

warstwa 6

warstwa dla prętów zbrojeniowych

warstwa 9

warstwa linii pomocniczych

               

Programy tworzące Aplikację powodują automatyczne umieszczenie

linii konstrukcyjnych (grubych) na warstwie 1,

opisów tekstowych na warstwie 3,

wymiarów na warstwie 5,  

opisu pozycji na warstwie 5_2,

a symboli spoin na warstwie 5_3.

Przyjęliśmy też zasadę, że pręty zbrojeniowe rysowane będą na warstwie 6.

Warstwę 0 wykorzystujemy np. do zamarkowania elementów dochodzących do projektowanych, nie będących przedmiotem rysunku.

Warstwa 4 służy do rysowania linii osiowych (kreska-kropka).

Przyjęliśmy też, że linie ukryte (kreskowe) będą rysowane na warstwie 2.

Zmieniając kolory warstw grupy 5_* możemy zmieniać wygląd bloków opisu wstawianych przez aplikację

Warstwy COLOR_* i TEXT_* pozwalają  na niezależne ustawienie koloru linii w blokach opisu.

Warstwa TEXT_3 pozwala na niezależne ustawienie koloru przekrojów i numerów pozycji.

Warstwa TEXT_5 umożliwia niezależne ustawienie koloru opisów pozycji.

Warstwa 9 (czerwona) jest traktowana jako warstwa linii pomocniczych, które po spełnieniu swego zadania usuwane są za pomocą jednego polecenia. Z tego względu należy unikać umieszczania jakichkolwiek detali czy opisów na tej warstwie.

Pozostałe warstwy mogą być wykorzystane przez użytkownika.

W dowolnym rysunku można utworzyć domyślne warstwy aplikacji komendą

Command: dds¿

Choć AutoCAD posiada daleko bardziej zaawansowane możliwości rozbudowy warstw, to jednak wydaje się, że taki system w połączeniu z dostosowanymi do niego poleceniami jest bardziej efektywny dla użytkownika, który pracuje z programem systematycznie.

4  Grubości, kolory i rodzaje linii

W programie przyjęto jedynie trzy standardowe grubości oraz trzy rodzaje linii, z nieco bardziej rozbudowaną kolorystyką.

 

Przeznaczenie linii

Typ linii

Kolor

Nr koloru (piórka)

Warstwa

Proponowana grubość

konstrukcyjna gruba

ciągła (continuous)

yellow

2

1

0,35

konstrukcyjna cienka

ciągła (continuous)

cyan

4

3

0,25

ukryta

przerywana (dashed)

cyan

4

2 lub inne

0,25

cienka

ciągła (continuous)

white

7

0

0,15

wymiarowa

ciągła (continuous)

gray (8)

8

5

0,15

osiowa

center

magenta

6

4

0,15

pręty zbrojeniowe

ciągła (continuous)

green

5

6

0,25

pomocnicza

ciągła (continuous)

red

1

9

 

 

Typ i kolor linii powiązany jest z warstwą. Oznacza to, że zmiana bieżącej warstwy rysunku powoduje automatyczną zmianę koloru i typu linii. Tak więc wybierając odpowiedni rodzaj linii nie musimy pamiętać o kolorze, warstwie i typie. Parametry te są ustawiane automatycznie, pod warunkiem, że wybierzemy standardowo typ linii i kolor jako bylayer (jakwarstwa).

Kolory warstw a w razie potrzeby także przypisane do nich typy linii można zmieniać wpływając w ten sposób na ostateczny wygląd rysunku.

 

5 Zarządzanie warstwami.

 

Podstawowa  struktura programu może być niewystarczająca w przypadku tworzenia rysunków zestawczych czy też wielobranżowych dlatego od wersji 2.5 wprowadzono możliwość zmiany nazw części warstw wykorzystywanych przez aplikację. Obecnie aplikacja wykorzystuje warstwy „stałe”  oznaczone symbolami COLOR_* i TEXT_* których nazw nie można zmieniać oraz warstwy „robocze” oznaczone symbolami  1 -  9 których nazwy można dowolnie zmieniać. Umożliwia to tworzenie w rysunku grup warstw przeznaczonych dla różnych branż.

 

 

6 Zgodność z poprzednimi wersjami.

W wersji 2.5 wprowadzono podział warstw na stałe warstwy konfiguracyjne i warstwy robocze o dowolnie definiowanych nazwach. W celu zapewnienia zgodności np. podczas kopiowania fragmentów rysunków wykonanych w poprzednich wersjach aplikacji zaleca się utworzenie w rysunku dwu grup warstw roboczych. Pierwszej z domyślnymi nazwami warstw stosowanymi dotychczas przez RFD i drugiej z nazwami własnymi użytkownika do bieżącego wykorzystania.

Działanie aplikacji na zasadach identycznych ze starszymi wersjami można uzyskać stosując następujący układ warstw.